Τετάρτη
29 / 05 / 2024
4 Νέα Άρθρα

Στη Βουλή έφεραν το θέμα του Διαγωνισμού - Φιάσκο του ΑΣΕΠ βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Στυλ Γραμμάτων
  • ΠΙΟ ΜΙΚΡΑ ΜΙΚΡΑ ΜΕΣΑΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΑ
  • ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ Helvetica Segoe Georgia Times

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η απάντηση των φορέων που εμπλέκονται στο Διαγωνισμό - Φιάσκο του ΑΣΕΠ για τη στελέχωση της ΑΑΔΕ, μετά απο σχετική ερώτηση που κατατέθηκε απο βουλευτές του Σύριζα. 

Ακολουθεί το κείμενο της σχετικής Ερώτησης...

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

 

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

 

  • Οικονομικών

 

  • Εσωτερικών

 

Θέμα: «Ερωτηματικά αναφορικά με το γραπτό διαγωνισμό πλήρωσης 822  θέσεων μόνιμου προσωπικού στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων-Α.Α.Δ.Ε.»

 

Με την υπ’ αριθ./2022 απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) προκηρύχθηκε η πλήρωση συνολικά οκτακοσίων είκοσι δύο (822) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με γραπτό διαγωνισμό στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4765/2021. Για το περιεχόμενο της εν λόγω προκήρυξης η Α.Α.Δ.Ε παρείχε τη σύμφωνη γνώμη της με το υπό στοιχείο ΔΔΑΔ Β 1008173 ΕΞ 2022/2.2.2022 έγγραφό της. Ωστόσο, προκύπτουν εύλογες απορίες αναφορικά με το σχεδιασμό και την υλοποίηση του εν λόγω διαγωνισμού ο οποίος διεξήχθη στις 22 και 23 Οκτωβρίου 2022 καθώς το ποσοστό των θέσεων που παραμένουν κενές είναι ιδιαίτερα υψηλό.

Πιο συγκεκριμένα, στις 12 Δεκεμβρίου 2022 η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (Κ.Ε.Δ.) ανακοίνωσε και καταχώρισε στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. πίνακες με τις βαθμολογίες των επιτυχόντων και μη υποψηφίων στη γραπτή εξέταση. Σημειώνεται ότι η απαιτούμενη βαθμολογία βάσης ορίστηκε στις πενήντα πέντε (55) μονάδες για κάθε μάθημα και στις εξήντα (60) μονάδες για τη συνολική βαθμολογία της γραπτής εξέτασης. Επίσης, ο βαθμός προέκυψε κατόπιν εφαρμογής αρνητικής βαθμολόγησης όπου για κάθε λανθασμένη απάντηση εφαρμόστηκε μειωτικός συντελεστής 35%. Από τους ως άνω πίνακες προκύπτουν τα παρακάτω:

Κατηγορία Αριθμός Επιτυχόντων Αριθμός Μη Επιτυχόντων Αριθμός θέσεων που προκηρύχθηκαν Θέσεις που μένουν κενές
ΠΕ 146 5.794 546 400
ΤΕ 38 2.627 203 165
ΔΕ 331 2.648 73 0
Σύνολο 515 11.069 822 565

Γίνεται αντιληπτό πως τα ποσοστά επιτυχίας τα οποία ανέρχονται για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ σε 2,46%, 1,43% και 1,16% αντίστοιχα είναι εξαιρετικά χαμηλά. Αντιθέτως, πολύ υψηλά είναι τα ποσοστά των θέσεων που θα παραμείνουν κενές. Πιο συγκεκριμένα 73,26% των προκηρυσσόμενων θέσεων της κατηγορίας ΠΕ και 80,79% της κατηγορίας ΤΕ μένουν κενές. Παράλληλα, και κατόπιν μεγαλύτερης ανάλυσης των πινάκων επιτυχόντων ως προς τις συνολικές βαθμολογίες που συγκεντρώθηκαν στην κατηγορία ΠΕ και για τις ομάδες Α, Β, Ε και ΣΤ οι υψηλότερες ήταν (75,48), (77,53), (76,10) και (67,99) ενώ οι χαμηλότερες (60,02), (62,5), (60,04) και (62,67) αντίστοιχα. Για την κατηγορία ΤΕ ο μεγαλύτερος σταθμισμένος μέσος όρος ήταν (82,57) και ο μικρότερος (61,03).

Με δεδομένα τα παραπάνω και σε συνδυασμό με το ότι αποστολή του Α.Σ.Ε.Π. αποτελεί ιδίως η στελέχωση των υπηρεσιών του Δημοσίου με διαδικασίες προσλήψεων,

 

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

 

  1. Το χαμηλό ποσοστό επιτυχόντων μπορεί να οφείλεται σε κάποια αστοχία σχεδιασμού και υλοποίησης του γραπτού διαγωνισμού όπως, επί παραδείγματι, στην ορισθείσα απαιτούμενη βαθμολογία βάσης, συνολική βαθμολογία και αρνητική βαθμολόγηση ή ακόμα και στα θέματα που επιλέχθηκαν ανά εξεταστέο μάθημα;
  2.  Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν προκειμένου να καλυφθούν οι κενές θέσεις που δεν πληρώθηκαν με το γραπτό διαγωνισμό της προκήρυξης 1Γ/2022;
  3. Προτίθενται να επαναπροκηρύξουν το γραπτό διαγωνισμό προκειμένου να καλυφθούν οι κενές θέσεις της Α.Α.Δ.Ε.;
  4. Εξετάζουν το ενδεχόμενο μείωσης της ορισθείσας απαιτούμενης βαθμολογίας βάσης, συνολικής βαθμολογίας ή και αρνητικής βαθμολόγησης προκειμένου να καλυφθούν οι κενές θέσεις της Α.Α.Δ.Ε.;