Τοποθέτηση της ΑΚΕ στο ΔΣ του Συλλόγου Εφοριακών Αττικής & Κυκλάδων τον Απρίλη του 2023 για τον Ιατρό Εργασίας και τον Τεχνικό Ασφαλείας

Στυλ Γραμμάτων
  • ΠΙΟ ΜΙΚΡΑ ΜΙΚΡΑ ΜΕΣΑΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΑ
  • ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ Helvetica Segoe Georgia Times
Τοποθέτηση της Αυτόνομης Κίνησης Εφοριακών στο ΔΣ του Συλλόγου Εφοριακών Αττικής και Κυκλάδων τον Απρίλη του 2023 για τον Ιατρό Εργασίας και Τεχνικό Ασφαλείας:
Κάθε εργοδότης που απασχολεί περισσότερους από 50 εργαζομένους, είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 3850/2010, όπως ισχύει. Στην περίπτωση της ΑΑΔΕ, που οι υπηρεσίες της, κεντρικές και τοπικές, λειτουργούν σε πολλές εγκαταστάσεις και πολλές φορές απομακρυσμένες μεταξύ τους, στεγάζοντας χιλιάδες υπαλλήλους, για λόγους διευκόλυνσης και αποτελεσματικής άσκησης των καθηκόντων του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού εργασίας προβλέπεται η δυνατότητα χρήσης των υπηρεσιών περισσότερων τεχνικών ασφαλείας και ιατρών εργασίας, πρόσληψης βοηθητικού τους προσωπικού κ.λπ.

Ο Τεχνικός Ασφαλείας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο.

Ειδικότερα ο τεχνικός ασφάλειας:

α) συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας,

β) ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης.

Ο Ιατρός Εργασίας (ΙΕ) αποτελεί το βασικό συμβουλευτικό όργανο του εργοδότη, αναφορικά με την λήψη των απαραίτητων μέτρων για την προστασία της υγείας των εργαζομένων της επιχείρησης (εφόσον προβλέπεται υποχρέωση απασχόλησης) , ωστόσο το έργο του διέπεται από συγκεκριμένα καθήκοντα, συμβουλευτικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις.

Στο πλαίσιο της επίβλεψης της υγείας των εργαζομένων :

  Ο ιατρός εργασίας προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με τη θέση εργασίας τους, μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος, τηρεί σχετικό ιατρικό φάκελο για κάθε εργαζόμενο και εκδίδει βεβαίωση καταλληλότητας των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία.

  Ο ιατρός εργασίας επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων, επιθεωρώντας τακτικά τις θέσεις εργασίας και προτείνοντας μέτρα για την αντιμετώπιση των παραλείψεων που διαπιστώνει, ενώ επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των μέσων ατομικής προστασίας.

  Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ερευνά τις αιτίες ασθενειών των εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει μέτρα για την πρόληψη τους. Ο ιατρός εργασίας αναγγέλλει μέσω της επιχείρησης στην Επιθεώρηση Εργασίας τις ασθένειες των εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία.

  Ως προς την επίβλεψη συμμόρφωσης των εργαζομένων στους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τους εργαζομένους για τους κινδύνους που προέρχονται από την εργασία τους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψής τους, μεταξύ των οποίων τους κινδύνους της βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης.
 
  Εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει την κατάλληλη υποδομή, έχει την υποχρέωση να παραπέμπει τους εργαζόμενους για συγκεκριμένες συμπληρωματικές ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες βαρύνουν τον εργοδότη, σε ιδιωτικούς φορείς ή σε αρμόδιες μονάδες των ασφαλιστικών οργανισμών ή του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ).

  Σε περίπτωση ατυχήματος, περιστατικού βίας ή αιφνίδιας νόσου παρέχει επείγουσα θεραπεία και εκτελεί προγράμματα εμβολιασμού των εργαζομένων με εντολή της αρμόδιας υπηρεσίας δημόσιας υγείας της περιφέρειας, όπου εδρεύει η επιχείρηση.

  Ο ιατρός εργασίας οφείλει να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο.

  Ο ιατρός εργασίας υποχρεούται να συνεργάζεται με τον τεχνικό ασφαλείας πραγματοποιώντας κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας.

Ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο Σύλλογος:

- Ο Σύλλογος οφείλει να θέσει επισήμως το ερώτημα αν η ΑΑΔΕ διαθέτει τεχνικό ή τεχνικούς ασφαλείας και ιατρό/ ιατρούς εργασίας, τι έχει κάνει μέχρι σήμερα για την υλοποίηση της υποχρέωσής της, αν έχει προκηρύξει τις σχετικές θέσεις, αν υφίστανται οι υποδομές και οι προϋποθέσεις του νόμου προκειμένου να ασκούν ο τεχνικός ασφαλείας και ο ιατρός εργασίας αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους σε σχέση με το πολυπληθές προσωπικό της ΑΑΔΕ τόσο στην Αττική όσο και στην επαρχία.

- Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σχετικές παραλείψεις της ΑΑΔΕ, πρέπει να γίνει η σχετική καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας και να επιδιωχθεί η εφαρμογή του νόμου.