Δευτέρα
29 / 05 / 2023
3 Νέα Άρθρα

ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΩΣ ΧΡΥΣΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΙΔΙΩΤΕΣ-ΚΥΝΗΓΟΙ ΚΕΦΑΛΩΝ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ!

Στυλ Γραμμάτων
  • ΠΙΟ ΜΙΚΡΑ ΜΙΚΡΑ ΜΕΣΑΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΑ
  • ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ Helvetica Segoe Georgia Times

ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΤΣΟΚΟΜΜΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ!

Αφού η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών διέλυσε τον φορολογικό μηχανισμό, μέσω της υποστελέχωσης των υπηρεσιών, της αναξιοκρατίας και της απουσίας ολοκληρωμένης μηχανοργάνωσης, παραδίδει σε ιδιώτες ένα-ένα τα φορολογικά αντικείμενα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Οικονομικών Ευάγγελου Βενιζέλου, ελεγκτικές εταιρείες και δικηγορικά γραφεία αναλαμβάνουν να κάνουν τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων φορολογούμενων, οι οποίοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο κατά προτίμηση πάνω από 150.000 ευρώ.

Οι ιδιωτικές εταιρείες μάλιστα που θα εκτελέσουν το εν λόγω έργο θα αμείβονται πλουσιοπάροχα για κάθε υπόθεση που αναλαμβάνουν ακόμα και αν δεν φέρνουν κανένα απολύτως αποτέλεσμα!

Συγκεκριμένα, αναφέρει η απόφαση ότι αν η υπόθεση περατώνεται με τη διαπίστωση αδυναμίας ευρέσεως επιπλέον υπόχρεων ή συνυπόχρεων και περιουσιακών στοιχείων τότε καταβάλλεται στην εταιρεία το ποσό των 246 ευρώ!

Επιπλέον, αναφέρει πιο κάτω η απόφαση ότι αν η υπόθεση περατώνεται χωρίς επίτευξη εισπρακτικού αποτελέσματος, όμως, προέκυψαν πληροφορίες χρήσιμες για μελλοντικούς ελέγχους καταβάλλονται στην εταιρεία 615 ευρώ! Δηλαδή 615 ευρώ την υπόθεση για κάποιες γενικές και αόριστες πληροφορίες!

Και τέλος, αν η υπόθεση περατώνεται με την επίτευξη εισπρακτικού αποτελέσματος ή την πλήρη διασφάλιση της οφειλής καταβάλλεται στην εταιρεία το ποσό των 1230 ευρώ!

Δηλαδή αν εισπραχθούν 10 ευρώ ή και μισό ευρώ θα υπάρχει εισπρακτικό αποτέλεσμα και το κράτος θα κληθεί να καταβάλλει 1230 ευρώ ανά υπόθεση;

Για την καλύτερη ενημέρωση των αναγνωστών μας παραθέτουμε ολόκληρη την υπουργική απόφαση:


ΠΟΛ.1195/14.9.2011

Ρύθμιση θεμάτων ανάθεσης έρευνας σε τρίτους στο πλαίσιο είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο

Αριθ. ΠΟΛ 1195

Ρύθμιση θεμάτων ανάθεσης έρευνας σε τρίτους στο πλαίσιο είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παρ. 8, 9 του άρθρου 18 του ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α') με θέμα «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».

2. Τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α').

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Π.Δ. 63/2005, ΦΕΚ Α' 98).

4. Τις διατάξεις των Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α' 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών» και 189/2009 «Καθορισμός και Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α' 221).

5. Την άμεση και κατεπείγουσα ανάγκη της Υπηρεσίας για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου.

6. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου, η οποία δεν μπορεί να προσδιορισθεί,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Υλοποίηση του έργου

Καθορίζεται ο τρόπος εφαρμογής των οριζομένων στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της § 9 άρθρου 18 του ν. 4002/2011, όπως προστέθηκε στο άρθρο 9 του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ), οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση αυτών.

Άρθρο 2

Περιγραφή του έργου

Το έργο θα ανατίθεται, βάσει συμβάσεων, οι οποίες θα συνάπτονται από τους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών, στις οποίες είναι βεβαιωμένες οι ληξιπρόθεσμες ανείσπρακτες οφειλές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 35130/739/10 (ΦΕΚ 1291/Β/11-8-2010) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10- 7-2007) και του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/22-11-2010).

Οι οριζόμενοι ως ανάδοχοι σύμφωνα με τα παραπάνω αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ερευνούν διεξοδικά τα δεδομένα συγκεκριμένων υποθέσεων οφειλετών του Δημοσίου με χρέη βασικής οφειλής, κατά προτίμηση άνω των 150.000 ευρώ, με σκοπό τον εντοπισμό επιπλέον περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό των υποχρέων ή συνυποχρέων αυτών, όπως ακινήτων που δεν έχουν δηλωθεί στη φορολογική αρχή ή δεν έχουν μεταγραφεί, απαιτήσεων στα χέρια τρίτων, ειδικών περιουσιακών στοιχείων, περιουσιακών στοιχείων ή επιχειρήσεων που μεταβιβάστηκαν και συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των άρθρων 479 και 939 ΑΚ, περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν από τρίτους με χρηματικούς πόρους του υπόχρεου, εικονικών μεταβιβάσεων, εικονικών βαρών, τραπεζικών λογαριασμών στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό κ.λπ., να υποδείξουν πρακτικές και να παράσχουν εξειδικευμένες κατά περίπτωση νομικές συμβουλές με σκοπό την αξιοποίηση των παρεχομένων πληροφοριών.

Οι παραπάνω πληροφορίες αξιολογούνται ως καλύπτουσες το σκοπό της ανάθεσης και εκπλήρωσης των όρων του έργου μόνον όταν αναφέρονται σε στοιχεία τα οποία δεν είναι ήδη γνωστά στην υπηρεσία.

Άρθρο 3

Ανάδοχοι και ασυμβίβαστα αυτών

Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις του νόμου ανάδοχοι δύνανται να ορίζονται ελεγκτικές εταιρείες ή δικηγόροι ή δικηγορικά γραφεία ή κοινοπραξίες αυτών.

Ο ανάδοχος και το προσωπικό αυτού δεν επιτρέπεται να σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την επιχείρηση ή το πρόσωπο του οφειλέτη ούτε να αναλαμβάνει υποθέσεις του για διάστημα τουλάχιστον τριών ετών μετά την ημερομηνία λήξης της σύμβασης.

Ο ανάδοχος, εφόσον είναι εταιρεία, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα υπηρεσία συγκεκριμένα το διατιθέμενο προσωπικό του ονομαστικά, με πλήρη στοιχεία και ΑΦΜ αυτών, με αναφορά των ειδικοτήτων και της εμπειρίας καθενός βάσει υποβαλλόμενων βεβαιώσεων αυτής (της εταιρείας) και βιογραφικών σημειωμάτων αυτών.

Τα ίδια ως άνω άτομα θα αμείβονται και θα ασφαλίζονται αποκλειστικά και μόνο από τον ανάδοχο.

Οι λοιποί ανάδοχοι υποχρεούνται ομοίως στην υποβολή αντίστοιχων τίτλων και πιστοποιητικών.

Άρθρο 4

Διεκπεραίωση της διαδικασίας

1. Η επιλογή των οφειλετών θα γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία: οι προϊστάμενοι των αρμοδίων για τη λήψη μέτρων υπηρεσιών εισηγούνται προς την Επιχειρησιακή Μονάδα της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων για τις υποθέσεις που χρήζουν διερεύνησης. Η Επιχειρησιακή Μονάδα συγκεντρώνει και αξιολογεί τις υποθέσεις και ενημερώνει τους προϊσταμένους των ως άνω υπηρεσιών για τη συνέχιση της περαιτέρω διαδικασίας. Η Επιχειρησιακή Μονάδα έχει το δικαίωμα να προσθέτει και υποθέσεις πέραν αυτών που της έχουν γνωστοποιηθεί από τις Υπηρεσίες.

Επί πλέον για την επιλογή των υποθέσεων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κριτήρια παλαιότητας της οφειλής, βαθμού επισφάλειας της είσπραξης, πληρότητας λήψης των ληφθέντων μέτρων και άλλων κατά την κρίση της αρμόδιας Αρχής.

Σε περίπτωση που υπάρχουν βεβαιωμένες ανείσπρακτες οφειλές σε περισσότερες από μία Υπηρεσίες, η υπόθεση θα ανατεθεί από την Επιχειρησιακή Μονάδα στην Υπηρεσία που κίνησε πρώτη τη διαδικασία.

2. Η Ειδική Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης, τουλάχιστον μία φορά κάθε έτος, καλεί με ανακοίνωσή της τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία που περιγράφεται με την παρούσα. Κατά την πρώτη εφαρμογή, η κλήση των ενδιαφερομένων γίνεται εντός μηνός από την ισχύ της απόφασης αυτής. Με βάση την εκδήλωση ενδιαφέροντος συντάσσεται κατάσταση από την Ειδική Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης στην οποία περιλαμβάνονται όσοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον και πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται με την ανακοίνωση. Οι υποθέσεις που επιλέγονται από την Ειδική Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης ότι πρέπει να ανατεθούν σε ιδιώτες προς περαιτέρω έρευνα κατανέμονται ανά Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο και υποδεικνύεται από την ίδια υπηρεσία ο ανάδοχος που θα αναλάβει την έρευνα. Στη συνέχεια, οι υποθέσεις παραπέμπονται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. ή Τελωνεία για την υπογραφή της σύμβασης.

3. Οι ανάδοχοι προσέρχονται στη συνεργαζόμενη υπηρεσία ή υπηρεσίες μετά τη σύναψη της σύμβασης και, αφού παρουσιάσουν στον Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας τα στοιχεία της νομιμοποίησής τους, παραλαμβάνουν αντίγραφα των φακέλων του οφειλέτη ή των οφειλετών με την υπόθεση ή υποθέσεις που τους ανατίθενται. Αρμόδια υπηρεσία θεωρείται αυτή η οποία επιμελείται την είσπραξη της οφειλής. Αν υπάρχει βεβαιωμένη οφειλή του ίδιου οφειλέτη σε περισσότερες από μία αρμόδιες υπηρεσίες, οι ανάδοχοι υποχρεούνται για την παραλαβή των αντιγράφων των αντίστοιχων φακέλων από κάθε μία από αυτές.

4. Οι παραπάνω ενέργειες αναφέρονται σε σχετικό πρακτικό που συντάσσεται και χρονολογείται με επιμέλεια του Προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας κατά τα ανωτέρω και προσυπογράφεται από αυτόν, από τον ανάδοχο και από τον Επιθεωρητή που εποπτεύει την υπηρεσία. Αντίγραφα των παραπάνω πρακτικών κοινοποιούνται στην αρμόδια για την πληρωμή του αναδόχου Κεντρική Υπηρεσία.

5. Οι ανάδοχοι, πλέον των στοιχείων που τους κοινοποιούνται από το Δικαστικό Τμήμα βάσει του τηρουμένου φακέλου και αυτών στα οποία έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης βάσει των διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 18 ν. 4002/2011 που προαναφέρθηκε, δύνανται επίσης να αιτούνται αιτιολογημένα τη διάθεση πρόσθετων στοιχείων όπως:

I. Τη χορήγηση αντιγράφων των εκθέσεων ελέγχου βάσει των οποίων βεβαιώθηκαν οι ανείσπρακτες εξ ολοκλήρου ή μερικά οφειλές, καθώς και των συνοδευόντων αυτές εγγράφων και πληροφοριακών στοιχείων.

II. Τη χορήγηση αντιγράφων των καταλόγων βεβαίωσης ανείσπρακτων οφειλών εξ ολοκλήρου ή μερικά είτε ως αποτέλεσμα των παραπάνω ελέγχων είτε εξ αιτίας άλλων λόγων.

III. Τη χορήγηση των τηρουμένων ηλεκτρονικών αρχείων από τη ΓΓΠΣ που αφορούν είτε σε στοιχεία εφαρμογής του μητρώου είτε σε άλλες εφαρμογές (π.χ. ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων, συγκεντρωτικών καταστάσεων κλπ). Το συγκεκριμένο αίτημα υποβάλλεται στη ΓΓΠΣ δια του Προϊσταμένου της υπηρεσίας.

IV. Τη χορήγηση αντιγράφων αποφάσεων οι οποίες εκδόθηκαν είτε ύστερα από δικαστική αμφισβήτηση του τύπου ή της ουσίας των βεβαιωτικών πράξεων είτε ύστερα από προσβολή διαδικαστικών πράξεων εκτέλεσης.

V. Κάθε άλλου στοιχείου σχετιζομένου με το ανατεθειμένο σε αυτούς έργο του οποίου δύνανται νόμιμα να λαμβάνουν γνώση.

Η διάθεση στον ανάδοχο των παραπάνω στοιχείων καταγράφεται σε ειδικά τηρούμενο Βιβλίο.

Άρθρο 5

Υποχρέωση τήρησης του φορολογικού απορρήτου

Η πρόσβαση του αναδόχου στα στοιχεία των οφειλετών περιορίζεται αυστηρά στην έκταση που επιτρέπουν οι οικείες διατάξεις περί φορολογικού απορρήτου, όπως ισχύουν.

Όσοι με οποιαδήποτε ιδιότητα συμπράττουν στην εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 85 του ΚΦΕ και των άρθρων 46 και 51 του ν.3842/2010, όπως ισχύουν, και για το λόγο αυτό λαμβάνουν γνώση απόρρητων φορολογικών στοιχείων, υποχρεούνται να τηρούν το φορολογικό απόρρητο και, σε αντίθετη περίπτωση, υπόκεινται στις ποινές της παραγράφου 7 του άρθρου 85 του ΚΦΕ και των παραγράφων 5 του άρθρου 46 και 7 του άρθρου 51 του ν.3842/2010.

Άρθρο 6

Υποχρέωση εχεμύθειας

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να χειρίζεται με απόλυτη εχεμύθεια κάθε πληροφορία σχετική με το έργο που του ανατίθεται. Κάθε απασχολούμενος ή καθ' οιονδήποτε τρόπο εμπλεκόμενος άμεσα ή έμμεσα με το έργο βαρύνεται ομοίως με την ανωτέρω υποχρέωση.

Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (σε οποιαδήποτε μορφή) που προέρχονται από υπηρεσία του Υπουργείου και θα περιέλθουν στην αντίληψη του αναδόχου κατά την υλοποίηση του έργου του θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν. Ο ανάδοχος και οι υπηρεσίες του Υπουργείου κρατούν μυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή τους από την εκτέλεση της παρούσας απόφασης και δεν αποκαλύπτουν τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα.

Ο ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 7

Υποχρέωση προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Οι διατάξεις του ν. 2472/1997 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, περιλαμβανομένων εκείνων που προβλέπουν υποχρέωση γνωστοποίησης των τηρούμενων αρχείων στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, έχουν εφαρμογή στα θέματα που ρυθμίζονται από την παρούσα απόφαση.

Άρθρο 8

Περάτωση του έργου

Η περάτωση του έργου συντελείται με σύνταξη σχετικής έκθεσης από τον ανάδοχο, ξεχωριστά για κάθε ανατεθείσα υπόθεση, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι πραγματοποιηθείσες ενέργειες με χρονολογική αναφορά, τα χρησιμοποιηθέντα μέσα και πληροφορίες και τα πρόσωπα που διεκπεραίωσαν το έργο. Η έκθεση καταλήγει με την υποβολή συμπερασμάτων τα οποία ενδεικτικά δύνανται να είναι τα εξής:

I. Η περιγραφή των ενεργειών της υπηρεσίας σχετικά με την υπόθεση.

II. Η διαπίστωση ενεργειών εμπλεκομένων προσώπων, όπως συνδίκων πτώχευσης, πάσης φύσεως εκκαθαριστών, υπαλλήλων πλειστηριασμού, δικαστικών επιμελητών κ.λπ., οι πράξεις ή παραλείψεις των οποίων απέβησαν αντικειμενικά σε βάρος των συμφερόντων του Δημοσίου.

III. Η διαπίστωση δυνατοτήτων των οποίων δεν έγινε ούτε δύναται να γίνει χρήση (π.χ. λόγω παρέλευσης των σχετικών προθεσμιών).

IV. Η παροχή πληροφοριών κατά τα οριζόμενα στη σύμβαση. Εφόσον προκύπτει πιθανότητα είσπραξης, θα προσδιορίζεται κατά τη μέγιστη δυνατή προσέγγιση το ποσόν αυτής βάσει τεκμηριωμένης αιτιολόγησης. (π.χ. Είναι διαφορετική η αποτίμηση της είσπραξης βάσει πλειστηριασμού ενός ακινήτου πολλαπλώς βεβαρημένου από ένα άλλο το οποίο δεν έχει βάρη. Σε περίπτωση εγγεγραμμένων βαρών πρέπει πάντως να ελέγχεται τυχόν απόσβεση αυτών).

Δεν είναι επιδεκτική αποτίμησης είσπραξης υπόδειξη ακινήτου με νομικά ελαττώματα, ενώ παράλληλα η υπόδειξη για άσκηση αγωγής κατά τις διατάξεις περί καταδολίευσης δανειστών αποτιμάται ως παροχή έργου μόνον όταν υποβάλλεται εντός των νομίμων προθεσμιών και συνοδεύεται από σχέδιο πραγματικής και νομικής τεκμηρίωσης της αγωγής.

Επισημαίνεται ότι τυχόν αρνητικές συνέπειες λόγω έναρξης και συνέχισης διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης από την αρμόδια υπηρεσία σε βάρος ακίνητης περιουσίας με νομικά ελαττώματα υποδειχθείσης από τον ανάδοχο βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον αυτόν.

Στις περιπτώσεις που ο οφειλέτης έχει βεβαιωμένα χρέη σε περισσότερες της μιας αρμόδιες υπηρεσίες, συντάσσεται ενιαία έκθεση και υποβάλλεται σε κάθε μία από αυτές.

Άρθρο 9

Αμοιβή

1. Ο ανάδοχος δικαιούται αμοιβής για κάθε μία από τις αναληφθείσες υποθέσεις μετά τη λήξη της σύμβασης ή της τυχόν παράτασης αυτής που θα συναφθεί εν συνεχεία της παρούσης και αφού προηγουμένως ελεγχθούν και εγκριθούν τα δικαιολογητικά πληρωμής από την αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία.

2. Η αμοιβή διαμορφώνεται ανά υπόθεση κλιμακούμενη κατ' αύξουσα διαβάθμιση ως οι κατωτέρω περιοριστικά αναφερόμενες τρεις (3) περιπτώσεις:

α. Η υπόθεση περατώνεται με τη διαπίστωση αδυναμίας ευρέσεως επί πλέον υποχρέων ή συνυποχρέων και περιουσιακών στοιχείων αυτών ή παροχής κάθε πληροφορίας σχετικής με το υπό εξέταση θέμα. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται πάγια αποζημίωση 200 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

β. Η υπόθεση περατώνεται χωρίς επίτευξη εισπρακτικού αποτελέσματος, πλην όμως παρέχονται στην υπηρεσία πληροφορίες χρήσιμες κατά τη διεξαγωγή μελλοντικών ελέγχων και την περαιτέρω επιδίωξη είσπραξης απαιτήσεων που θα προκύψουν συνεπεία αυτών.

Η υπαγωγή του περιεχομένου των παρεχομένων πληροφοριών στις ανωτέρω τιθέμενες προϋποθέσεις εναπόκειται στην αποκλειστική κρίση των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται πάγια αποζημίωση 500 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

γ. Η υπόθεση περατώνεται με την επίτευξη εισπρακτικού αποτελέσματος ή την πλήρη διασφάλιση της οφειλής. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται πάγια αποζημίωση 1.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

3. Δικαιολογητικά πληρωμής συνιστούν το πρακτικό του άρθρου 4, η έκθεση του αναδόχου η οποία αναφέρεται στο άρθρο 8 και αιτιολογημένη έκθεση του Προϊσταμένου της κατά τα ανωτέρω αρμόδιας ή αρμοδίων υπηρεσιών προσυπογραφόμενη από τον εκάστοτε αρμόδιο οικονομικό Επιθεωρητή, με την οποία θα υποδεικνύεται η υπαγωγή του έργου σε μία και μόνο από τις προαναφερθείσες περιπτώσεις.

Άρθρο 10

Διάρκεια

Η διάρκεια των συμβάσεων που συνάπτονται βάσει της παρούσας απόφασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες, δυνάμενη να παραταθεί με νέα απόφαση.

Άρθρο 11

Δικαιώματα του Δημοσίου

Οι ανάδοχοι υποχρεούνται να τηρήσουν πιστά τους όρους της απόφασης και να πάρουν όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα, ώστε να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.

Το Δημόσιο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προκαλεί μονομερώς την ανατροπή συμβάσεων που συνάπτονται βάσει της παρούσας απόφασης, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο για τη διασφάλιση των συμφερόντων του. Στην περίπτωση αυτή το Δημόσιο υποχρεούται να παράσχει  αμοιβή στον ανάδοχο κατ' αναλογία του έργου που έχει εκτελεστεί.

Άρθρο 12

Η παρούσα απόφαση επέχει θέση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών μόνο για τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ